`

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

امید به خدا

امید در دنیای امروز قدرت طلبانه است. بشر امروز امید دارد چون می گوید من می توانم! اما عبدخدا می گوید من امید دارم چون خدا می تواند و می کند. عبد می گوید من امید دارم چون خدا مهربان است نه اینکه چون عمل من می تواند. بشر مدرن اعتماد به نفس دارد و عبد به خدا توکل!

حسام یزدی

ـــــــــــــــــــــــــ * * *ـــــــــــــــــــــــــ