_ من دارم میروم!
_ فریاد نزن این جمعیت صدایت را نمی شنوند مشغول کارهایشان هستند و حواسشان نیست.
_ آخر دیگر من می روم و این ها حالا حالا ها دستشان به من نمی رسد. بگذار یکبار دیگر تلاش کنم
محمدحسین سیمیار