یا لطیف

تغییر ارزش ها در ایران

"اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم"

انگیزه های مردم برای انقلاب بطور کم و بیش پنهان و نه چندان آشکار اهداف و ارزش ها ، آنها را شکل می دهد که به تدریج در خواسته های آنها و رهبرانشان ظاهر و نهایتا در قانون اساسی نیز منعکس خواهد شد . بدین ترتیب یک نظام ارزشی جدید پایه ریزی می گردد که عناصر مهم آن از بین رفتن بی عدالتی و نابرابری ،استبداد، وابستگی و تمایل بیشتر به مذهب ، ایثار و انسجام می باشد . در مقابل این نظام ارزشی ، نظام ارزشی قدیمی شاهانه وجود داشت و ریشه های آن در جامعه و در همه اقشار کم و بیش قوی بود. عناصر اصلی این نظام را تمایل به برتری جوئی ، جاه طلبی و کسب منزلت ، از طریق نمایش ثروت و قدرت ، مصرف گرایی ، فردگرایی در جامعه تشکیل می داد که علت اصلی همه اینها نظام نا برابر جامعه و تفاوت طبقاتی زیاد بود . این نظام را امام خمینی (ره) " طاغوت" نامیدند.

فرایند تغییر ارزشها

این دو نظام ارزشی در بعد از انقلاب اسلامی در ایران به مقابله با هم پرداختند . در حالی که پیروان نظام ارزشی حاکم در سرکوبی شاه موفق ظاهر شدند و خواسته هایشان در جامعه تبدیل به هنجار گردید ، اما نظام ارزشی شاهانه به آرامی در پی فرصت مقابله بود و هریک نیز ابزارهایی در اختیار داشتند ...

ادامه مطلب متن را در قسمت ادامه ی مطلب بخوانید.

سید محمد رضا قافله باشی