قوانین پنهان و خود نهاده در زندگی مقاله دوم:

در نوشته قبل بعضی از باورهای خود را در عین آن که التفات به لوازم آن و یا ریشه هایش نداشتیم را مختصرا مرور کردیم.

و در آخر هم گفتیم که بعضی از این باورها، باور های دیگر ما را تحت الشعاع خود قرار می دهند مثلا اینکه:

  • مهم نباشد که باور و اعتقادمان در خارج تحقق خارجی داشته باشد و باورهایمان تنها صرف احساس باشند و یا این که در مورد پیش آمدهایی که ما آن را برنامه ریزی نکردیم و از تحت اختیارمان خارج باشد می گوییم عجب شانسی آورد و یا فلانی خوش شانس است و...
  • و یا عالم را تحت اراده ی یک موجود حکیم بدانیم و تمام اتفاقات آن را تحت تدبیر او بدانیم.

تا اینجا فقط باور ها و یا همان گزاره ها و قوانین جاری در زندگی روزمره خود را شمارش کردیم.

اما اینکه آیا دین هم همین گزاره ها را نتیجه می دهد یا نه ؟

ادامه ی متن را در قسمت ادامه مطلب بخوانید.

حامد یزدی