بسم الله الرحمن الرحیم

فرهنگی رو به فراموشی

اگر حجاب مادران و خانمهای مسن اطرافتان را ملاحظه کنید می بینید که مقید به پوشاندن بخشهای از صورت  خود بودند؛ به اصطلاح روی خود را در مقابل نامحرم می گرفتند. اما امروزه می بینیم که این عادت خانمهای قدیمی در حال فراموش شدن است و دیگر خانمهای مذهبی توجهی به رو گرفتن صورتشان ندارند. شاید در ذهن شما نیز چنین باشد که پوشاندن صورت ودستها تا مچ برای خانمها لزومی ندارد؛ اما  با این حال چرا خانمهای قدیمی خود را ملزم می دانستند که رویشان را بگیرند؟ آیا مراجع معظم تقلید این کار را واجب می دانستند ؟ اگر وجوبی در کار بوده پس چرا امروزه اکثر خانمهای مذهبی آن را رعایت نمی کنند؟

حسام یزدی