بسم الله الرحمن الرحیم

همانطور که گذشت قبل از ورود به شناخت انسان (از راه مقایسه با دیگر موجودات) باید به این سئوال پاسخ دهیم که :

آیا بین موجودات عالم وجه تمایز حقیقی وجود دارد ؟ آیا موجودات با هم تفاوت حقیقی دارند و یا تفاوت آنها مثل تفاوت مثلا اتومبیل است با موبایل ؟

توضیح سخن کسانی که قائلند بین موجودات عالم وجه تمایز حقیقی وجود ندارد :

 

حامد یزدی