عبادت یا عادت

1.     از سوم دبیرستان نماز شب میخواند و چنان زجّه ها و گریه هایی میکرد که شاید معدود افرادی توان این همه گریه را داشته باشند تمام بدنش هنگام نماز از شدت گریه تکان میخورد با قامتی سفید پوش در قلب تاریکی شب همچون کوه اراده ای پولادین داشت و هرگز نماز شبش تر نمی شد.

مهدی مهدوی