به نام خدا

اگر کنار هفت سین پلاستیکی و یا سفره هفت سین واقعی نشسته اید، حتما می دانید که افرادی هم هستند که جای دیگر کنار سفره هفت سین نشستنه اند.

شما همه جمع هستید ، آنها هم جمع هستن.

 شما "یا مقلب القلوب" می خوانید آنها هم می خوانند.

 شما آزرو می کنید ، آنها هم آرزو می کنن.

محمد حسین سیمیار