برنده شماره اول:  خانم فاطمه بهرامی

   

  0938***4435

   

  برنده شماره دوم: 

    

  0919***9838

   

  برنده شماره سوم:  خانم مریم کاظمی 

   

  0912***1490

   

  برنده شماره چهارم:  خانم ریحانه جهان بخشی

   

  0936***5583

   

  برنده شماره پنجم:  خانم زهرا مالمیر

   

   0918***1236

   

  برنده شماره ششم: آقای روح الله بداشتی

   

  0910***0204

   

  برنده شماره هفتم: خانم انسیه بیون

    

  0919***8305

   

  برنده شماره هشتم: خانم معصومه نوروزی

   

  0912***0169

   

  برنده شماره نهم: آقای مهدی باجلان

   

  0936***7689

   

  برنده شماره دهم:  خانم رقیه کشاورز

   

  0912***7057