بسم الله الرحمن الرحیم
اگر دیدید زیاد و به راحتی خلف وعده می شود، تعجب نکنید، جو گیر نشوید، محکم باشید، حکم خدا عوض نشده، هنوز و تا ابد وفای به عهد، حق است.
اگر دیدید نماز اول وقت را در مسجد خواندن، کاری رده چندم تلقی می شود ولی وقت نماز کار دنیا انجام دادن با کلاسی محسوب می شود، تعجب نکنید، جو گیر نشوید، محکم باشید، حکم خدا عوض نشده، هنوز و تا ابد فضیلت و اهمیت بیشمار نماز اول وقت حق است.
اگر دیدید احتکار، گرانفروشی، رباخواری و... زرنگی محسوب می شود، تعجب نکنید، جو گیر نشوید، محکم باشید، حکم خدا عوض نشده، هنوز و تا ابد این لقمه حلال است که حق است.
اگر دیدید در جامعه انصاف داشتن در معاملات ساده لوحی، بی دست و پایی و ناتوانی تلقی می شود، تعجب نکنید، جو گیر نشوید، محکم باشید، حکم خدا عوض نشده، هنوز و تا ابد انصاف داشتن حق است.
اگر دیدید ارحام و دوستان ترجیح می دهند تا از یکدیگر خبری نگیرند تا مبادا ناچار به یاری دیگری شوند، تعجب نکنید، جو گیر نشوید، محکم باشید، حکم خدا عوض نشده، هنوز و تا ابد دستگیری از دیگران به ویژه از نزدیکان و دوستان حق است.
اگر دیدید در شغل ها و حرفه ها حتی آنهایی که مثل پزشکان با جان مردم سر و کار دارند تنها پول است که حرف اول را می زند، تعجب نکنید، جو گیر نشوید، محکم باشید، حکم خدا عوض نشده، هنوز و تا ابد کرامت و انسانیت بشری است که حق است.
اگر دیدید با برخی توجیهات در رسانه ها حیا قی می شود، تعجب نکنید، جو گیر نشوید، محکم باشید، حکم خدا عوض نشده، هنوز و تا ابد مراعات حیا حق است.      
می توان از این اگرها صدها و شاید هزاران مورد دیگر نیز ارائه کرد اما در این مجال تنها می گوییم که منظور از حق چیست؟ به سادگی به این پرسش پاسخ می دهیم:
دو تفکر در جامعه جاری است: تفکر توحیدی و الهی و دیگر تفکر غیر الهی که قطعا ریشه در عقاید شیطانی دارد؛ بنا به تعبیر قرآن کریم، تفکرات، عقاید و اعمال غیر توحیدی و شیطانی هر قدر هم خوش رنگ و لعاب و پر زرق و برق باشند، کفی هستند بر روی آب(رعد:17). آری یک حقیقت در عالم هست و آن خدای سبحان است و هر آنچه از جانب او معتبر و دارای ارزش دانسته شده، حق است. معیار حق در چارچوب احکام الهی مشخص می شود و نه در قاموس هوس های فردی و اجتماعی.
حق بازیچه نیست؛ شوخی بردار نیست؛ ممکن است مانند امت های گذشته مدتی به ما هم مهلتی بدهند تا بتوانیم چند صباحی حق ها را نادیده بگیریم اما حواسمان باشد که:« إِنَ‏ رَبَّکَ‏ لَبِالْمِرْصادِ (فجر:14)».