تاملی در دعای ماه رجب

یکی از ادعیه ای که بسیاری از ما در ماه رجب بعد از هر فریضه می خوانیم دعای ‹ یا من ارجوه لکل خیر› است. درباره فرازهای این دعای شریفه مطالب مختلفی بیان شده و در این یادداشت تاملی در معنای فراز ‹ و آمن سخطه عند کل شر› خواهیم داشت.

ترجمه عبارت این است: ای کسی که ایمنی می جویم از خشمش در هنگام هر شری

سوال چه ربطی بین خشم خدا و شرور وجود دارد؟

 

در پاسخ به این سوال جواب های مختلفی می توان اقامه کرد:

·        از اساس هیچ رابطه ای بین خشم خدا و شرور وجود ندارد و به تعبیر سوره فلق و ناس ما از شرور انسی و جنی به خدا پناه می بریم.  در نتیجه ممکن است این عبارت همان نباشد که توسط معصوم علیه اسلام بیان شده و در طول زمان تغییر کرده است.

·        تقریر ظاهری دیگری که می توان ارائه کرد این است که یک قاعد وضعی وجود دارد که همه شرور ناشی از خشم حضرت رب العالیمن است و در نتیجه باید نزد شرور از خشم خدا ایمنی جست. این تفسیر با تلقی عامه پیروان مکتب اهل بیت ناسازگار است هر چند ممکن است با تعالیم اشعریون همخوان باشد. زیرا اساسن انتساب شرور به الله مقرون به صواب نیست.

·        برداشت دیگر این است که هر شری نوعی ابتلاء است و در آن هنگام ممکن است کاری از من سر بزند که اصلاحا موجب خشم خدا (دوری از رحمت الهی) شود، پس در شرور از خشم خدا ایمنی می جویم.

·        تفسیر دیگر می تواند این باشد که شرور از نفس انسان یا شیطان است و در هنگام انجام دادن این شرور که موجب دوری از رحمت الهی و گرفتاری در خشم خدا است به خدا پناه می برم.

 

دوستان کمک کنن تفاسیر دیگری برای آن بیان کنیم.

میثم پیله فروش