حرمله را دیدم که در صف نذری ایستاده بود.

این روز ها در خیابان در دست مردم به جای نذری سر های بریده میبینم.

مدت هاست شهرداری میدان امام حسین را خراب کرده تا مردم دور آن نگردند و به جایش بلوار امام حسین درست کرده تا مردم با سرعت بالا از روی آن رد شوند. 

مداح هیئت ما شکیراست و در هیئتمان به جای چایی ویسکی پخش میکنیم.

ایران ارمنستان است چون مردم شب عزاداری امام حسین انجام میدهند و صبح نماز صبح نمیخوانند.

مورخان و عالمان دینی در آخرین تحقیقاتشان به این نتیجه رسیده اند که محتوای نامه های کوفیان همان دعای فرج خودمان بوده است.

مهدی صرافها (مهدوی)