ایمان مثل نور می‌ماند از کجا به وجود نور دریک اتاق پی میبری؟ وقتی روشنایی را می‌بینی یا بوسیله نور اشیا اتاق برایت قابل دیدن می‌شود آن وقت است که میتوانی بگویی اینجا نور هست. 

یک نور خیلی کوچک در یک اتاق خیلی تاریک فقط یک نقطه را روشن میکند، ایمان نیز همینگونه است؛می‌تواند مثل شعله یک شمع کوچک فقط سوسویی بزند و تو را سالی یکی دوشب به یاد خدا بیاندازد یا آنقدر باشد که تمام وجودت را روشن سازد. که اگر چنین شد تمام ساعات و ابعاد زندگیت نورانی میشود

پس‌ اندازه ایمانت را با شعاعی که روشن میکند و آن میزان از رفتارت را که تحت تاثیر خود قرار میدهد بسنج

حسین الهی