چُغُک

 

یکی از بهترین روش ها برای ارائه مطالب به نوجوان روش غیر مستقیم است تا فرصت پیدا کنی قبل از آنکه حسگرهای فکریش  بتواند  مقصد مطلب را شناسایی کند و گارد تقابلیش را فعال کند و به قضاوت زودهنگام بنشیند تومقصود خود را به او رسانده باشی

 حال خیالت راحت است حتی اگر قضاوت هم بکند شهودت را به قدر کفایت به دادگاه عقلش ارائه کرده ای و نمیتواند بدون در نظر گفتن آنها رای قطعی صادر کند 

داستان معمولا از این جنس است و چه بهتر که قهرمان داستان مثل مخاطب، نوجوان باشد آن هم نوجوانی پرشور و زِبر و زرنگ تا آن حد که بزرگان انقلابی مشهد او را چُغُک" (به زبان مشهدی؛ گنجشک) صدایش میکنند و تو اینچنین دل  مخاطب را در دست گرفته ای ومیتوانی بذر محبت قهرمان واقعی ماجرا را که همان قهرمان امروز زندگی ماست در دلش بکاری و نهال ولی دوستی برداشت کنی 

و چه خوب است که تهیه کنندگان "چغک" نوجوان و اقتضائات نوجوانی را خوب میشناسند و نوع نثر و قطع ووصفحه آرایی کتاب را به مناسب ترین وجه انتخاب کرده اند و مهمتر از همه سبک سینما رمانی کتاب به محکم شدن پیوند مخاطب با کتاب بسیار کمک میکند 

#محمد_مهدی_فقیهی چُغُکی است که دور نور خورشید میچرخد تا نورانیت خورشید را به ما نشان دهد  تا بهتر او را بشناسیم 

پ.ن: به مربیان و معلمان و والدین که قصد دارند نوجوانشان را با کتاب آشتی بدهند این کتاب را پیشنهاد میکنم .


حسین الهی